Oinsa atu hetan ajuda?

Se ita buka hela ajuda ba Asylum, refujiadu ka migrante vulnerabel ne’ebé maka presiza tulun, hakbesik no kontaktu mai. 

 Ami disponível husi loron segunda to’o loron sesta iha oras 9.30 dader’san too 4 loro’kraik. Ita bele:

 Telefone ami: 01865 722082

Whatsapp ka mensagen ami: 07784 300683

Email ami: advice@asylum-welcome.org

 Se ita ema Europea ne’ebé maka presiza hela tulun atu konkore ba iha settled or pre-settled status haruka email mai iha: europawelcome@asylum-welcome.org 

Ami maka se?

Asylum Welcome oferese informasaun, akonsellu no praktika apoiu ba hirak ne’ebé maka buka hela ajuda ba iha Asylum, refujiadus no vulnerabel migrante sira ne’ebé maka hela iha Oxfordshire. Ami fo tulun ba familia, adultu no foin sa’e sira.

Oinsa ami nia ajuda?

Hirak ne’ebé maka buka tulun ba iha Asylum, hanesan refujiadus ka migrante ne’ebé maka hasoru difilkudade hodi asesu ba iha servisu ne’ebé sira presiza no bele hahu’u hari’i fila fali sira nia moris no ba prosperidade.

Ami oferese no fo akonsellu ba apoiu servisu hodi fo tulun ba kliente sira, ami hakarak sira senti katak ami maka hanesan mata dalan ba sira, seguransa, respeita no komprende hanesan membru ne’ebé tau matan ba komunidade

Akonsellu servisu

Ami fornese gratuita, independenti, konfidensial no akonsellu ne’ebé maka inklui apoiu hanesan tuir mai ne’e:

 • Prosesu Asylum

 • Reklama/reindivikasaun ba Asylum

 • Reindivikasaun/reklamasaun foun

 • Konkore dokumentus ba iha Home Office hanesan dokumentus viagem nian

 • Apoiu Asylum

 • Violênsia doméstica

 • Laiha hela-fatin no apoiu ba hela-fatin

 • Asusu ba servisu sosial ba iha Oxfordshire

 • Asesu ba seguru saude nian

 • Ajuda buka fatin servisu

 • Ajuda buka fatin ba kursu lian Inglês no kursu seluk-seluk tan.

 • Fo akonsellu ba edukasaun, inklui konkursu ba iha colégio no universidade

 • Konkursu Pre-Settlement / Settlement ba sidadaun EU sira.

 • Apoiu ba dadur migrantes no sira nia familia iha Prizaun Huntercombe

Apoio servisu

Ami ajuda ami nia kleinte no halo sira sente ami sai duni mata dalan ba sira, hametin koneksaun nafatin ho sira, aprende lian Inglês asesu ba ai’han no sasan hirak seluk ne’ebé maka esensial liu. Ami nia Apoiu maka inklui:

 • Klubu ba joventude

 • Grupo feto ba foin sa’e sira

 • Kustu lian Inglês ida-ba-ida nian

 • Kustu lisaun Matematika ida-ba-ida nian

 • Grupo ba feto foin sa’e sira

 • Sentru servisu

 • Asesu ba bisikleta

 • Asesu ba Laptops

 • Asesu ba Ai’han

 • Asistensia ba susar no mukit

 • Apoiu ba Organizasaun komunidade refujiadu

 • Sentru ba mata dalan

 • Asistensia viagem ba Home Office, Sentru relatório, prosesu interrogatóriu legal no advogadu

 • Apoiu ba teknolojia modernu (komputador, laptops, smart phones)